“ปลูกป่า ปลูกอนาคต” กระจายกล้าไม้กว่า 157,050 ต้น ลดภาวะโลกร้อน

เซเว่นฯ ลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 3,467 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 65 กับโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” กระจายกล้าไม้กว่า 157,050 ต้น ลดภาวะโลกร้อน

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่องในโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลพิษทางอากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมาได้ส่งมอบกล้าไม้กว่า 157,050 ต้น เพื่อใช้สำหรับโครงการต่างๆ ซึ่งสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมไปได้มากกว่า 3,467 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ไม่เพียงแต่ส่งเสริมในด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ด้วยการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมการเพาะกล้าไม้ การอนุบาลกล้าไม้ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในการเพาะกล้าไม้ เมื่อกล้าไม้พร้อมที่ลงปลูก จะดำเนินการส่งมอบให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน รวมถึงสถานที่สำคัญทางศาสนา เช่น วัด โบสถ์ เพื่อกระจายกล้าไม้ไปปลูกเพื่อทำประโยชน์ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการป่าล้อมวัดโคก หนอง นา, สระน้ำไร่นาฯ ในแปลงพื้นที่ของเกษตรกร

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นเซเว่น เดลิเวอรี่

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า บมจ.ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” มีเป้าหมายคือปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ จากแนวคิด CP ALL Planting Model ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของโครงการผ่านกระบวนการจัดการแบบห่วงโซ่คุณค่า (Supply chain values) ตามหลัก 3 ประโยชน์ของเครือเจริญ โภคภัณฑ์ สร้างอาชีพ สร้างการหมุนเวียนรายได้ สร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผ่านการสร้างพื้นที่สีเขียวจากคนภายในชุมชนเพื่อชุมชนของตนเอง สำหรับโครงการในปีที่ผ่านมา นับว่าได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ต้นไม้ของเราในปีนี้ได้จากแหล่งศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้จำนวน 4 แห่งและชุมชนกว่า 200 ครัวเรือน ซึ่งเราส่งกล้าไม้ไปยังโครงการต่างๆในหลากหลายพื้นที่ ติดตามและดูแลรักษาต้นไม้มาอย่างต่อเนื่อง โดยวัดค่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสมได้มากกว่า 3,467 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าด้วย

นโยบาย 7 GO GREEN ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้ทั้งสิ้น 1 ล้านต้น ภายในปี 2568 โดยเริ่มดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2563 ดำเนินการปลูกไปแล้วกว่า 3 แสนต้น โดยในปี2566 มีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้อีกกว่า 180,000 ต้น จากแหล่งเพาะพันธุ์กล้าไม้ในชุมชน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย พร้อมกับขยายชุมชนต้นน้ำเพาะกล้าไม้ไปอีกกว่า 14 แห่งทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และเมื่อชุมชนมีความพร้อมจะสนับสนุนยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป เพื่อกระจายรายได้ สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนอย่างมั่นคง และต้นไม้จะส่งต่อไปยังโครงการต่างๆ ทั้งนี้จะเก็บข้อมูลในการปลูกและดูแลต้นไม้ให้เติบโตเพื่อใช้งานตามหลักประโยชน์ 4 อย่างอันได้แก่ พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็นซึ่งรวมถึงการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมๆกัน ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารการสื่อสารองค์กร บมจ.ซีพี ออลล์ โทร. 0-2071-1869

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s