ดูฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา จ.นราธิวาส

รอง ผบก.อก.ภ 9 ตรวจติดตามเตรียมความพร้อมการรองรับภัยพิบัติและเผยแพร่ขยายผลการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.อเมือง จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ต.อ.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ. 9 และคณะลงพื้นที่ติดตาม โครงการ เฝ้า ตรวจ เตือน เตรียมความพร้อมการรองรับภัยพิบัติ และเผยแพร่ ขยายผล การสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โคกปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.อเมือง จ.นราธิวาส โดย นายสุชาติ ใจดี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 7 และนายอาสือนัน อาแวตาโละ หัวหน้าฝ่าย ระดับ 7 พร้อมคณะจิตอาสาต้อนรับ และร่วมเข้าประชุมข้อมูลในรูปแบบวีดีทัศน์ จากนั้นได้นำคณะไปตรวจเยี่ยมผลผลิตที่ชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจ ในโรงเรือนและตรวจเยี่ยมโครงการ จากศาสตร์พระราชา สู่ โคกหนอง นา โมเดล ของชาวบ้านในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

พ.ต.อ.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ. 9 ให้สัมภาษณ์ว่า ภารกิจที่มาวันนี้เป็นตัวแทนฝ่ายบริการภาคงานมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจภูธร ภาค 9 ได้มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในโครงการ เฝ้า ตรวจ ติดตามเตรียมความพร้อมการรองรับรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ได้มีโอกาส ศึกษา ฟาร์ม ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 300 กว่าไร่ เจ้าของพื้นที่ก็ให้ความรู้ และให้คำแนะนำ น

นายสุชาติ ใจดี เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ฯ ให้สัมภาษณ์ว่า งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจครัวเรือน เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่เกษตกร สามารถจะทำเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ตรงนี้ก็คือมีพื้นที่จำกัด เป็นทางเลือกของการทำมาหากิน ตลอดจนเป็นรูปแบบ มันจะแตกต่างในการทำเกษตรเชิงเดี่ยว หรือเกษตรเคมี มีความหลากหลาย ถ้ามองในความเป็นครอบครัว ในลักษณะครัวเรือน ยกระดับเป็นอาชีพได้ สามารถสร้างอาชีพได้ ด้วยศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ในพื้นที่และให้ครอบครัวมาเรียนรู้จะได้ประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิต และสร้างเงิน สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว

ทั้งนี้ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โคกปาฆาบือซา จ.นราธิวาส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใย เป็นห่วงชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกร จึงมีพระราชดำริให้ประสานงานกับจังหวัดจัดหาพื้นที่ทำฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขึ้นในจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับศูนย์พิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และส่วนราชการประสานขอพื้นที่สาธารณประโยชน์บางส่วนของโคกปาฆาบือซาเป็นที่ดำเนินการ 

นายสุชาติ กล่าวว่า ฟาร์มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หรือภารกิจหลัก เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงาน แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ แหล่งการเรียนรู้โดยปฎิบัติ และเป็นแหล่งทัศนศึกษา ดูงาน และท่องเที่ยว งานพืชเศรษฐกิจที่ชาวบ้านได้ปลูกและจำหน่าย จะเป็นพืช งานพืชผัก งานไม้ดอก งานไม้ผล งานพืชผัก เช่น ข้าวโพดฝักอ่อน ผักบุ้ง มะเขือ ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา เมล่อน เป็นต้น งานไม้ผล เช่น มะละกอเรดเลดี้ มะพร้าวน้ำหอม ละมุด เป็นต้น งานปศุสัตว์ ดำเนินการเลี้ยงแพะและแพะพื้นเมือง ลูกผสมและมีการจำหน่ายนมแพะ งานประมง ดำเนินการเลี้ยงปลานิล งานสวนสัตว์ป่า ดำเนินการเพาะกล้าต่างๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวรรอบๆอาคาร งานแปรรูป มีการแปรรูป ส้มแขกแช่อิ่ม น้ำข้าวโพด น้ำกระเจี๊ยบ ข้าวเกรียบปลา เป็นต้น 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s