พอช.เร่งสร้างบ้านใหม่ชุมชนบ่อนไก่พัฒนา 2 หลังเพลิงไหม้

นางสาวสมสุข บุญญบัญชา ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นประธานหารือ การพัฒนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ชุมชนบ่อนไก่ ซ.ปลูกจิต เขตปทุมวันเพื่อการฟื้นฟูหลังไฟไหม้ ร่วมกับภาคที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทรัพย์สินพระมหากษัติย์ สนง.เขตประทุมวัน สน.พัฒนาที่อยู่อาศัย กทม.แกนนำชุมชนบ้านมั่นคงกรุงเทพฯ และทีมบริหาร พอช.

ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร และสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีแผนงานร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ 2 ที่เกิดอัคคีภัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยนั้น ไม่น้อยกว่า 126 ครอบครัว/81 หลัง เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเกิดการพัฒนาชุมชนในย่านบ่อนไก่ให้เกิดความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s