สภาสตรีฯให้การต้อนรับภริยาทูตฯจีน

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับภริยา เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

สภาสตรีฯ ลงนามปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สภาสตรีฯจัดพิธีลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เพื่อปลุกจิตสำนึกขจัดความรุนแรงได้อย่างเป็นรูปธรรม