โปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการใหม่ 765  นาย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน  765 นาย โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตำแหน่งสำคัญ อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม  พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ รอง ผบ.ทร. เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ธนศักดิ์

ลงโทษ 3 อัยการให้ออกจากราชการและเรียกคืนเครื่องราชฯทำผิดวินัยร้ายแรง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก ประธานคณะกรรมการอัยการ โดยมติคณะกรรมการอัยการได้มีคำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการ จำนวน 1 ราย และไล่ออกจากราชการ จำนวน 2 ราย รวม 3 ราย ตามมาตรา 55 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2553