ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล 66

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ปี 2566

พอช. ร่วมพิธีเปิด บมจ.เคหะสุขประชา

นายกฤษดา สมประสงค์ ผอ.พอช.มอบ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช. ร่วมพิธีเปิดบริษัท เคหะสุขประชา จํากัด (มหาชน) ภายใต้ชื่องาน “OPEN HOUSE” โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนษุย์ ประธานในพิธี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผว.กคช. /ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ผู้บริหาร