ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมงานวันสตรีสากล 66

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับสตรี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ปี 2566

การเคหะฯรั้งอันดับ 1 ผลประเมิน ITA ปี 2565 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2565 ของการเคหะแห่งชาติ ได้ระดับผลการประเมิน AA ในระดับประเทศ โดยได้คะแนน 97.96 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มสูงขึ้น 0.03 คะแนน