เปิดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “International Symposium on World Social Work Day”

สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 โดยมีธีม คือ ความมั่นคงมนุษย์ คือ ความมั่นคงโลก และ มีการประยุกต์ใช้ธีมวันสังคมสงเคราะห์โลก“เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน” เข้าเป็นไปในเนื้อหาของงาน เป็นsub-theme ในทุกห้อง ทุกรอบ ของงานสัมมนาวิชาการ 

วัตถุประสงค์สัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นเวทีกลางแลกเปลี่ยนและสะท้อนถึงความสำคัญในประเด็นปัญหาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงมนุษย์ในมิติต่างๆ และ สวัสดิการต่างๆในบริบทสวัสดิการเด็ก ความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านสุขภาพ และความมั่นคงทางการเงิน พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการโดยให้ประเด็นความหลากหลายอยู่ในทุกห้อง กลุ่มเปราะบาง หลากหลายกลุ่มช่วงอายุ มีทั้งเคสในประเทศต่างๆในอาเซียนและในภูมิภาคใกล้เคียง อาทิ เอเชียแปซิฟิก โดยหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้รับและการสร้างเครือข่าย จากการสัมมนานี้ มาร่วมกันสร้างโดยการกระทำทางสังคมร่วมกัน” โดยคาดหวังว่าช่วยพัฒนาแนวทางการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอนาคตข้างหน้า

ทางศูนย์ ATCSW ได้เชิญประเทศไทยเปิดงาน ในฐานะHosting Country ผ่านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดยมีท่านปลัด อนุกูล ปีดแก้ว ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และ มีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนคือรองเลขาธิการอาเซียน H.E. Ekkaphab Phanthavong, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community ให้เกียรติร่วมเปิดงานในฐานะตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียนและได้แสดงความยินดีกับประเทศไทยและศูนย์ ATCSWและ มีการกล่าวต้อนรับแขกประธานและผู้มีเกียรติทุกท่านและผู้ให้การสนับสนุนต่างๆในงาน โดย ผอ.วรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW)

งานสัมมนาวิชาการดังกล่าวได้มีการเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม GOs, IGOs, NGOs, วิชาการและสื่อ รวมถึงภาคประชาชนเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์ในบริบทสวัสดิการเด็ก ความมั่นคงสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางการเงิน โดยเชิญกลุ่มคนที่หลากหลาย อาทิเช่น คนพิการ แม่/พ่อเลี้ยงเดี่ยว กลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้สูงวัย เยาวชน ฯลฯ ตามแนวคิดวันสังคมสงเคราะห์ โดยเคารพความหลากหลายมาแลกเปลี่ยนมุมมองในทางสังคมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติด้านสังคมสงเคราะห์และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง

การออกแบบรูปแบบของงาน symposium แบ่งเป็น 4 ห้อง (ห้องสวัสดิการเด็ก ห้องสิ่งแวดล้อม ห้องสุขภาพ และห้องการเงิน) ผู้ดำเนินรายการกิตติมศักดิ์ จำนวน 7 ท่าน ครอบคลุมทั้ง 4 ห้องและวิทยากรในงานและมาทางประชุมทางไกลรวม ประมาณ 50 ท่าน หมุนเวียนสลับกัน

โดยกิจกรรมภายในงานจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจแตกต่างกันไป 4 ห้อง 

ห้องที่ 1 : ความมั่นคงทางสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิดนโยบายการดูแลเด็กด้านเศรษฐกิจ

ห้องที่ 2 : ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ความมั่นคงของมนุษย์โลก

ห้องที่ 3 ความมั่นคงทางสุขภาพ ความมั่นคงในบริบทโลกจากการแพร่ระบาดสู่วิถีชีวิตที่สุขภาพดี

ห้องที่ 4 ความมั่นคงทางการเงิน คือ ความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้จากการแบ่งปันประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการ มีเวทีระดับนานาชาติที่มีความเป็นมืออาชีพเป็นพื้นที่เปิดให้ นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนา อาจารย์ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ได้มาแลกเปลี่ยนในเวทีสาธารณะขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใจกลางอาเซียนและร่วมสร้างมั่นคงโลก ผ่านความมั่นคงมนุษย์  โดยร่วมกัน”เคารพความหลากหลายผ่านการกระทำทางสังคมร่วมกัน” ทุกภาคส่วนต่างๆ สามารถนำความรู้ แนวทาง และมุมมองแนวคิดจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาแนวทางการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอนาคตข้างหน้า และ ขอขอบคุณประเทศไทย ผ่านกระทรวง พม ในฐานะ Hosting Country และ ผู้สนันสนุนทุกหน่วยงานให้มีเวทีเช่นนี้ ปีละครั้งในภูมิภาคอาเซียน 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook: ATCSW ,Twitter: ASEANTCSW ,Website: ATCSW ,LinkedIn: http://atcsw-thailand.m-society.go.th/en/sample-page/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s