สภาสตรีฯให้การต้อนรับภริยาทูตฯจีน

ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับภริยา เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.หวัง ฮวน ภริยา นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และคณะ ที่เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ พร้อมเข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสตรีจีน-ไทย ความเท่าเทียมทางเพศ การพัฒนาอาชีพของสตรีและการศึกษาของเด็กและเยาวชน ที่บ้านพระกรุณานิวาสน์ กรุงเทพฯ

นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสตรี ของ 2 ประเทศ ที่มีมาอย่างยาวนาน โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เป็นศูนย์การศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรสตรี ทั้งในและนานาประเทศ ในอันที่จะสร้างเสริมความมั่นคง ด้านสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ และความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันของมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสตรี รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพและบทบาทสตรีไทย เพื่อก้าวให้ทันการพัฒนาในโลก DIGITAL

ที่ผ่านมา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาค พร้อมกันนี้จึงถือโอกาสไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพสตรีในโอกาสต่อไป

ด้านศาสตราจารย์ ดร.หวัง ฮวน ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวชื่นชมยกย่องผลงานของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของสตรี พัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกภูมิภาค ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและเสริมสร้างความสามัคคีตลอดจนพัฒนากิจการสาธารณะกุศลและการแลกเปลี่ยนสังคมวัฒนธรรมจีน-ไทย อันจะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s