ยอดเยี่ยม!สันกำแพงอำเภอแรกในไทยผ่านเกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ

เชียงใหม่- อ.สันกำแพงร่วมถอดบทเรียน ในฐานะได้รับการประกาศรับรองเป็นอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนา “สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้าในคน หัวข้อ การบูรณาการความร่วมมือสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า” จัดโดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยกทม. , ผช.ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข , หน.ฝ่ายชันสูตรและวิจัยโรคในสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และนายอำเภอสันกำแพง เป็นการเสวนาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในคน และถอดบทเรียนความสำเร็จของ อ.สันกำแพง ซึ่งเป็นอำเภอแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม.

นายภิญโญ กล่าวว่า อ.สันกำแพง ได้สนองพระปณิธาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการขับเคลื่อนให้อ.สันกำแพงเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง อสม. และวัด ร่วมกันขับเคลื่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอำเภอสันกำแพง ได้กำหนดเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นในการขับเคลื่อนในด้านการป้องกันโรคและภัยจากสิ่งแวดล้อม โดยอ.สันกำแพง มีการวางแผนกิจกรรมดำเนินงานที่ชัดเจน หลากหลายกิจกรรม เช่น การรณรงค์ การให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน การออกหน่อยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน การสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของอยู่เป็นประจำ การใช้แอปพลิเคชั่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์และการฉีดวัคซีน การจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ไม่มีเจ้าของ ของอปท. ฯลฯ ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ ส่งผลให้อำเภอสันกำแพงผ่านเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ แห่งแรกในประเทศไทย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s