ท่าชนะเดินหน้าจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช.สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

นายโกษล ชูลำภู พัฒนาการอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เครือข่ายโคกหนอง นา พช. ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช. ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงของ นายสุขสันต์ เมืองสุข ราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับ กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การดำเนินการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล นายสุขสันต์ เมืองสุข เอามื้อสามัคคี ต้นไม้และผักสวนครัว ได้แก่ ปลูกมะพร้าว และตะไคร้หอม การดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายโคก หนอง นา พช. สร้างการเรียนรู้ร่วมกับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน และเข้าใจกัน อันจะนำมาซึ่งความผูกพัน ความรักสามัคคีกัน ระหว่างสมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา พช. ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s