บิทคับ แจง “คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน”

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ขออนุญาตชี้แจงประกาศคำสั่งใหม่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัล จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังนี้

เรียนสื่อมวลชน

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) มีประกาศคำสั่งใหม่เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ดังนั้น หากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใด มีข้อความส่งเสริมการขาย ลิงก์แนบเชิญชวน หรือ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ บิทคับ เอ็กเช้นจ์ (Bitkub Exchange) ซึ่งดำเนินงานโดย บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Online Co., Ltd.) จะต้องมีการแสดงคำเตือนประกอบทุกครั้งตามแนวทางดังต่อไปนี้

1.เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัล ต้องแสดงข้อความกำกับว่า

ภาษาไทย “คริปโทเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”

ภาษาอังกฤษ “Cryptocurrency and digital tokens involve high risks; investors may lose all investment money and should study information carefully and make investments according to their own risk profile.”

2.เนื้อหาอื่น ๆ เช่น การเชิญชวนให้สมัครสมาชิก การทำการยืนยันตัวตน (KYC: Know Your Customer) และแคมเปญกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องแสดงข้อความกำกับว่า

ภาษาไทย “สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”

ภาษาอังกฤษ “Digital assets involve risks; investors should study information carefully and make investments according to own risk profile.”

ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่านปฏิบัติตามประกาศคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. สม่ำเสมอ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เคยเผยแพร่เรียบร้อยแล้วให้เป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากเป็นประกาศ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จากทางบริษัท จะมีการลงคำเตือนดังกล่าวข้างต้นประกอบการนำเสนออย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อท่านสื่อมวลชนทุกท่านโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s