ธอส. ร่วมมือ SME D Bank จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่ดี”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม SME D Bank โดยมีนางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส.ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ” นอกจากนี้ ยังมี นายกิติพงษ์ หินกระจ่าง นักประเมินราคาหลักทรัพย์ ธอส.ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพของธนาคาร ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพข่าวสำหรับการประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

โดยมีนายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ชั้น 40 อาคาร SME Bank Tower ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s