ลุ้น FAO รับรองควายน้ำทะเลน้อยเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกของไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเกษตรโลก

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน  ที่ห้องประชุมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมประเมินพื้นที่ของคณะกรรมการ เพื่อขอรับรองให้ระบบการเลี้ยงความปลัก ( ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำของทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย จากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขอขึ้นทะเบียนระบบการเลี้ยงควายปลัก ควายน้ำ  ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร (GIAHS ) ของไทย พร้อมกำหนดพื้นที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่จริงในการขอรับรองระบบการเลี้ยงควายปลักควายน้ำ ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกโลกทางการเกษตร ( GIAHS ) ของไทย ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2565  เพื่อให้คณะกรรมการจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO )พิจารณาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เช่น ด้านวิถีการทำเกษตร การใช้สารเคมีในพื้นที่ แผนการบริหารจักการมลพิษทางน้ำ และความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการฯ จะได้รับฟังการนำเสนอระบบการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จากเกษตรกรผู้เลี้ยงควายโดยตรง เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป  ซึ่งหากการขึ้นทะเบียนประสบผลสำเร็จควายปลัก หรือ (ควายน้ำทะเลน้อย) จะเป็นปศุสัตว์ชนิดแรกของไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเกษตรโลก 

สำหรับการขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลกจะช่วยให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน เป็นหนทางส่งเสริมการอนุรักษ์ ปกป้องฟื้นฟูวิถีการทำเกษตรให้เป็นแหล่งอาหารเกิดความมั่นคง ลูกหลานไม่อดอยาก ปกป้องอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมมรดกเกษตรโลก ส่งผลให้เกษตรกรซื้อขายได้ราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ยังไม่ผ่านการขึ้นทะเบียน ทำให้เกิดการฟื้นฟู กลายเป็นแหล่งอาหารและแหล่งท่องเที่ยว สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับเกษตรกรและชุมชน 

ส่วนเหตุผลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดพัทลุง เจาะจงเลือกควายปลัก ควายน้ำ ะเลน้อย นั้นมาจากการสำรวจบัญชีการขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลก ปรากฏว่าใน 52 ชนิดของสัตว์และพืชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2558 ไม่มีประเทศไหนเลย ที่ยื่นขอนำควายปลัก ควายน้ำ มาขึ้นทะเบียนมรดกเกษตรโลก

และยังพบอีกว่า ประเทศอื่นๆไม่มีควายน้ำเหมือนอย่างที่จังหวัดพัทลุง แม้จะดำน้ำได้ แต่ดำได้ไม่อึดทนนาน เหมือนควายปลัก ควายน้ำของไทย ที่ดำนานถึงเกือบ 20 วินาที ปัจจุบันควายที่เกษตรกรเลี้ยงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เป็นของเกษตรกร ต.ทะเลน้อย  ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และของเกษตรกร ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,500 ตัว. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s