บสย. รับประกาศเกียรติคุณความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ดีเด่น 2022

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น (Certificate of Cyber Safety) ประจำปี 2022 ในกิจกรรม “Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022” จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) คัดเลือกโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ประกอบกับหลักฐานดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ลักษณะเดียวกับการประเมินตัวชี้วัด The Global Cybersecurity Index (GCI) เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือและรับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปี 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สะท้อนความความมุ่งมั่น บสย. ภายใต้ยุทธศาสตร์ Digital Transformation สู่ Digital Technology ยกระดับด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ตามเป้าหมาย Thailand 4.0 เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s