ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินระหว่างประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบ ความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ความตกลง MCAA CRS ซึ่งเป็นสัญญาระหว่างประเทศแบบพหุภาคีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสทางภาษีทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยกำหนดให้ประเทศภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินของ ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศให้กับประเทศคู่สัญญาเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง ปัจจุบันมีภาคีทั้งหมด 117 ประเทศ โดยประเทศในอาเซียนที่เป็นภาคีแล้ว ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย”

นายลวรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันกรมสรรพากร อยู่ระหว่างการเสนอกฎหมายเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความตกลงนี้ต่อรัฐสภา และภายหลังจากที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว ประเทศไทยจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีทางการเงินกับประเทศคู่สัญญาภายในเดือนกันยายน 2566 โดยการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีในความตกลงนี้ ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่สำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบภาษีตามมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมัครใจในการเสียภาษีมากขึ้น และทำให้รัฐบาลมีรายได้เพิ่มขึ้นในการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s