EXIM BANK ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2565

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล (ที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ปี 2566-2568 และประเด็นความร่วมมืออื่น ๆ ร่วมกัน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s