สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ระยะยาว 3 ปี (2566-2568)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 โดยมีกรรมการสมาคม ผู้บริหารระดับสูงจากสถาบัน
การเงินของรัฐ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมประชุม

โดยได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญและได้มีมติเห็นชอบกรอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสมาคมที่จะดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า (2566-2568) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของสถาบันการเงินสมาชิก และจะได้นำไปกำหนดแผนงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ โดยยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดการประชุม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s