รัฐบาลติดตามการใช้จ่ายภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ ล่าสุดคืนเงิน 7 โครงการ 9,992 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มีการติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนด(พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก.กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) โดยต่อเนื่องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คกง.) โดยกำหนดให้ คกง. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุก 3 เดือน รวมถึงกำหนดมาตรการดูแลการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ เร่งรัดให้มีการคืนวงเงินคงเหลือเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 คกง. ได้รายงานถึง ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ราย 3 เดือน ครั้งที่ 4 (พ.ค.-ก.ค. 65) สรุปภาพรวมได้ว่า มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 66.67 โครงการมีความก้าวหน้าน้อย(เบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50) ร้อยละ 15 ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 18 เป็นโครงการที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายรวม 2,468 โครงการ แยกเป็นโครงการที่มีแผนการเบิกจ่ายแต่ไม่มีผลการเบิกจ่าย 141 โครงการ วงเงิน 4,530.11 ล้านบาท และโครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาเบิกจ่ายตามแผน 2,327 โครงการ วงเงิน 32,559.01 ล้านบาท

ทั้งนี้ คกง. ได้มีข้อเสนอแนะสำหรับโครงการที่เบิกจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 50 หากพิจารณาแล้วจำเป็นต้องดำเนินการต่อ ถ้ามีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็ให้เร่งรัดดำเนินการตามกรอบเวลา กรณีที่คาดว่าดำเนินการไม่ทันให้เร่งดำเนินการขอขยายระยะเวลาตามขั้นตอน ส่วนโครงการที่พิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ตามเป้าหมายที่ ครม. อนุมัติให้ไว้ ก็ให้เร่งเสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติยุติโครงการ ภายในวันที่ 13 ก.ย. ซึ่ง ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 ก็ได้อนุมัติ ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยุติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรฯ และให้ดำเนินการคืนงบประมาณส่วนเหลือจ่าย 212.33 ล้านบาทต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คกง. รายงานให้ ครม. ทราบเพิ่มเติมว่า ล่าสุดได้มีโครงการที่ดำเนินการเพื่อคืนเงินกู้เหลือจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 7 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน รวมวงเงิน 9,992.36 ล้านบาท แยกเป็น 1)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เหลือจ่าย 3 โครงการ รวม 679.04 ล้านบาท 2)สำนักงานประกันสังคม เหลือจ่าย 3 โครงการ วงเงินรวม 6,656.99 ล้านบาท และ 3)สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เหลือจ่าย 1 โครงการ วงเงิน 2,656.32 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมการคืนเงินกู้เหลือจ่ายของ 7 โครงการ แล้ว ทำให้กรอบวงเงินกู้ตามพ.ร.ก. กู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 คงเหลือ ณ วันที่ 23 ส.ค. 65 อยู่ที่ 35,724.41 ล้านบาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s