EXIM BANK ร่วมแสดงพลังวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565

ดร. รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และพนักงาน EXIM BANK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 และนางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้แทนพนักงาน EXIM BANK ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ…กับการปราบโกง” ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s