พอช.เตรียมกิจกรรมชุดใหญ่ร่วมงาน 20 ปีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.)มอบหมายให้นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผช.ผอ.พอช.และนางสาววีนัส ตีรพัฒนพันธุ์ ชำนาญการพิเศษบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน “20 ปี พม.เสริมสร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ/ประธานคณะทำงานอำนวยการ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนกรม ทุกกรม การเคหะแห่งชาติ พอช.โดยคณะทำงานทั้ง 5 ฝ่าย ได้แก่

 1) ฝ่ายวิชาการ นิทรรศการ และการแสดงผลงาน

 2) ฝ่ายพิธีการ การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมย ต้อนรับและลงทะเบียน

 3)ฝ่ายอาคารและสถานที่

 4) ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 5)ฝ่ายติดตามประเมินผล

ได้นำเสนอความก้าวในการเตรียมงานและเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและเพิ่มเติมรายละเอียดให้ภาพรวมงานมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยในส่วนของ พอช.ได้นำเสนอกิจกรรมที่ร่วมในงาน ประกอบด้วย

 1)การจัดนิทรรศการ ได้แก่ พัฒนาการและรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง “คน คลอง เมือง” การลงทะเบียนที่อยู่อาศัยคนจนและแสดง Model บ้านตัวอย่าง

 2) ห้องวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 29 กย.65-3 ตค.65 ในหัวข้อ ดังนี้ พอช.กับการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเชิงพื้นที่

(Sand box) การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สวัสดิการชุมชน การพัฒนาที่อยู่อาศัย และงานวันที่อยู่อาศัยโลก(World Habitat Day)ปี 2565  รวมถึงร้านค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 6 ร้าน โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือของทุกกรม รวมทั้ง การเคหะแห่งชาติ สถานธนานุเคราะห์ และพอช.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s