คนสามจังหวัดใต้เชื่อมี”บัญชีผีหน่วยงานรัฐ”เพื่อประโยชน์แอบแฝง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,102 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้นๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.29 ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง รองลงมา ร้อยละ 25.95 ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ร้อยละ 19.33 ระบุว่า ไม่เชื่อเลย ร้อยละ 14.07 ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และร้อยละ 0.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความรู้สึกของประชาชนต่อข่าวเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งมีชื่อปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่มีตัวตนเข้ามาทำหน้าที่จริงในหน่วยงานนั้นๆ (บัญชีผีหน่วยงานภาครัฐ) เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.32 ระบุว่า อาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่

รองลงมา ร้อยละ 41.55 ระบุว่า ไม่เป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่ปฏิบัติงานจริงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 30.65 ระบุว่า เป็นการย้ายแค่ชื่อเข้ามาเอาตำแหน่งเพื่อการเติบโตทางราชการในวันหน้า ร้อยละ 30.38 ระบุว่า เป็นการใช้เส้นสายทางราชการ/การเมือง ร้อยละ 27.38 ระบุว่า เป็นเรื่องปกติในระบบราชการไทย ร้อยละ 17.57 ระบุว่า ผู้บริหารในส่วนกลางไม่ใส่ใจดูแลแก้ปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 14.85 ระบุว่า เป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎ ระเบียบในระบบราชการ และร้อยละ 1.91 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาบัญชีผีหน่วยงานภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะตัวอย่างที่ระบุว่า เชื่อว่าเกิดขึ้นจริง ค่อนข้างเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง และไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ (จำนวน 734 หน่วยตัวอย่าง) พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.08 ระบุว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบอย่างจริงจัง และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่กระทำผิดก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ขณะที่ ร้อยละ 40.74 ระบุว่า ไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้ เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานจนกลายเป็นเรื่องปกติ มีเรื่องของอำนาจ ผลประโยชน์และเส้นสายเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และร้อยละ 2.18 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 37.84 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 32.85 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี และร้อยละ 29.31 มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ตัวอย่าง ร้อยละ 53.45 เป็นเพศชาย และร้อยละ 46.55 เป็นเพศหญิงตัวอย่าง ร้อยละ 6.62 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 22.78 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 23.41 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 28.77 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 18.42 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 40.29 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 59.53 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.18 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่นๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 24.50 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.05 สมรสแล้ว และร้อยละ 2.45 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 19.24 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.49 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.17 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 34.39 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.44 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.27 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 21.05 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.25 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.51 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 9.71 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.52 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.06 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.54 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.36 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 17.24 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.78 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.86 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.34 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 6.35 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.54 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.89 ไม่ระบุรายได้

ทั้งนี้กรณีบัญชีผีในหน่วยงานรัฐ มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักกรณีที่มี ส.ต.ท.หญิง ทำร้ายอดีตทหารหญิง ได้มาปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งมีการมองกันว่ากระบวนการไปช่วยราชการดังกล่าวเป็นเพียงฝากชื่อไป เพื่อรับผลประโยชน์สิทธิต่างๆหรือไม่โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งมีผู้ไปช่วยงานใน กอ.รมน.จำนวนมาก และขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสอบสวนกันอยู่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s