โพลชี้คนละครึ่งเฟส 5ไม่ช่วยลดค่าครองชีพ

เมื่อวันที่3 ก.ย.2565 กรุงเทพโพลโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนละครึ่งเฟส 5 กับ ความเป็นอยู่คนไทยในวันนี้” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,187 คน พบว่า
ปัจจุบันประชาชนร้อยละ 41.7 มีสถานะทางการเงินพอดีกับค่าใช้จ่ายไม่มีเงินเหลือเพื่อเก็บออม (ลดลงจากผลสำรวจเดือน ก.พ. 65 ร้อยละ 1.4)

ขณะที่ร้อยละ 39.4 มีสถานะทางการเงินไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ต้องกู้ ต้องหยิบยืม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4) ส่วนร้อยละ 18.9 มีสถานะทางการเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายและมีเงินเก็บออม (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0)

เมื่อถามว่าได้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส 5 หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.5 ได้ลงทะเบียน ขณะที่ร้อยละ 40.5 ไม่ได้ลงทะเบียน

ทั้งนี้เมื่อถามผู้ลงทะเบียนว่าจะใช้เงินโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ไปกับการใช้จ่ายในเรื่องใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.2 จะนำไปซื้อของแห้งมาตุนไว้เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง รองลงมาร้อยละ 50.9 จะนำไปซื้ออาหารสด ของสด มาทำกินเองที่บ้าน และร้อยละ 49.2 จะนำไปซื้อของใช้ต่างๆ

เมื่อถามว่าโครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะช่วยลดภาระค่าครองชีพ การใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.5 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 30.5 เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

สำหรับโครงการที่อยากขอแก่รัฐบาลให้มีต่อไป เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.3 อยากขอให้มีโครงการคนละครึ่งเฟส 6 รองลงมาคือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 35.9 และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 11.6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s