กองทุนสื่อ เปิดให้ทุนปี 66 – 300 ล้าน ยื่นข้อเสนอ 1-31 ต.ค. 65

(2 กันยายน 65) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แถลงข่าว การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ผ่านเฟซบุ๊ก Live กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสื่ออาสาประชาชน หลังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ลงนามในประกาศเมื่อ 1 กันยายน 2565 แล้ว

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนได้กำหนดแนวทางหรือลักษณะโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้การสนับสนุนประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดคือ

1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับสื่อ 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน , กลุ่มผู้สูงอายุ , กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส , กลุ่มประชาชนทั่วไป

2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน  170 ล้าน มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนในหัวข้อ ดังนี้

– ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับมิติทางสังคม , พหุวัฒนธรรม และความหลากหลายทางสังคม

– ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

– การสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) เช่นวิถีชุมชน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร

– การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และการลดช่องว่างระหว่างวัย

– การรับกับข้อมูลที่บิดเบือน (Disinformation) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying)

– การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3. การให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินงานในหัวข้อเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ หรือการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

‘โครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต้องมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 และไม่เป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ตามประกาศ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่องกำหนดลักษณะของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561’

ดร.ธนกร กล่าวว่า ผู้ขอรับการสนับสนุนยื่นคำขอ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมและงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง http://www.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ ทางสำนักงานได้กำหนดจัดงาน ‘Road to Creator สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน’ ในทุกภูมิภาค นับจาก

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 65 จ.ระยอง , วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 65 จ.น่าน , วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 65 จ.นครพนม และวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 65 จ.สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมกิจกรรม รวมถึงกองทุนได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s