บิ๊กป้อมไฟเขียวแผนกีฬา4ปีเน้นระดับชาติและเยาวชน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2565 พล.ท.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก รอง นรม.เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการให้การสนับสนุนของกองทุนประจำปี 65 และการเบิกจ่ายเงินกองทุน ณ 31ก.ค.65 ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ของกองทุนกีฬา เพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาของทุกสมาคมกีฬา สู่ความเป็นเลิศและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านกีฬา สู่สากลทั้งส่วนกลาง และระดับจังหวัด ทั่วประเทศ

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ หลักการขอขยายระยะเวลาดำเนินกิจกรรม/โครงการภายในปีปฏิทิน(ธ.ค.65) และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ โควิด-19 และปฏิทินการแข่งขันของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ต้องให้สอดคล้องกับปฏิทินสหพันธ์กีฬานานาชาติ

นอกจากนี้ยังเห็นชอบ(ร่าง)ตัวชี้วัดการประเมินผลงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนกีฬาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งเห็นชอบ กรอบวงเงินแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี66 และแผนงานภาพรวมระยะ 4ปี(ปี66-69) รวม 13 แผนงาน อาทิ การสนับสนุนระบบการพัฒนานักกีฬา,การส่งเสริมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน,การสนับสนุนกีฬาอาชีพ,การกำกับดูแลกีฬามวย,การพัฒนาบุคลากรกีฬา,การสนับสนุนทุนการศึกษา,การสนับสนุนระบบจัดสวัสดิการ,การสนับสนุนเงินรางวัล และการยกระดับมาตรฐานสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขัน เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ผู้จัดการกองทุนฯ ,กกท.และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งดำเนินการตามแนวทางที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้เป็นไปตามกฏหมาย และวัตถุประสงค์ของกองทุน อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องให้ความสำคัญในเรื่อง การพัฒนากีฬาตามนโยบายกีฬาชาติ ทั้งในระดับเยาวชน ประชาชน คนพิการ คนสูงอายุ การส่งเสริมกีฬามวย กีฬาอาชีพ และการกีฬาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s