กรมการค้าต่างประเทศจัดประกวดรางวัล Agri Plus Award 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายชุตินันท์ สิริยานนท์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ น.ส.สุภาวดี เชิดมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม ร่วมแถลงข่าวโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล( Agri Plus Award 2022 ) ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ” จัดประกวด รางวัล Agri Plus Award 2022 ยกระดับเกษตรไทยก้าวไกลสู่สากลกรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล Agri Plus Award 2022 ส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์ วัตกรรมสร้างเสริม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษานักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (AP) จัดการประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยต่อยอดจากการประกวด Agri Plus Award เมื่อปี 2019 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก และสามารถส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย รวมทั้งสร้างโอกาสและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่เชิง “นวัตกรรม” เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย และดำเนินการตามนโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธัชชญาน์พล กล่าวว่า จากการเปิดรับสมัครที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 7 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2565) มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สูงถึง 165 ผลงาน โดยแบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีหลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหาร สำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งในการคัดเลือกและตัดสินการประกวดจะมา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านนวัตกรรม ด้านการศึกษา ด้านตลาดและประชาสัมพันธ์ ด้านอาหาร ด้านกลยุทธ์การส่งออกและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งการพิจารณาการตัดสินการประกวดจากหลักเกณฑ์จาก (1) แนวความคิดและความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ (2) ระดับนวัตกรรมในด้านความคิดสร้างสรรค์และแนวทางการขยายผลต่อยอดของนวัตกรรม (3) คุณค่าของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย และ (1) ความน่สนใจของรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

สำหรับ การประกวด Agri Plus Award 2022 ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยประเภทอาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้ว และที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จากสินค้าเกษตรไทยประเภทไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็นที่วางจำหน่ายแล้วและที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ โดยแต่ละประเภทการประกวดแบ่งเป็น 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 4 ประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนกันยายน 2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วยศักยภาพของสินค้าเกษตรไทยที่มีความพร้อมในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก “โครงการ Agi Plus Award 2022 จึงเป็นโครงการฯ ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสินค้าเกษตรไทยให้พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” นายพิทักษ์ฯ กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่ww.agiplusaward2022.com หรือ htps:/facebook.com/AgriPlusAward และสอบถามเพิ่มเติมโทร 084-517-6052

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s