ครม.นัดแรก “บิ๊กป้อม”นั่งหัวโต๊ะไม่นั่งเก้าอี้ “บิ๊กตู่”

เมื่อวันที่30ส.ค.2565ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ​จะร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ จากการกระทรวงกลาโหม ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยก่อนการประชุม พล.อ.ประวิตร กล่าวยืนยันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร แม้จะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี แต่ในการเป็นประธานประชุมครม.พล.อ.ประวิตร จะยังนั่งเก้าอี้รองนายกฯที่เคยนั่งเช่นเดิม เพื่อเป็นการให้เกียรติ พล.อ.ประยุทธ์ ที่อยู่ระหว่างหยุดปฎิบัติหน้าที่ และยังไม่มีคำวินิจฉัยจากศาลในการดำรงตำแหน่ง 8 ปี

ขณะที่ วาระ ครม.ที่สำคัญอาทิ การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการ ทั้งปลัดรกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น การติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก และน้ำท่วม ในลุ่มน้ำต่างๆ

ด้านกระทรวงแรงงาน เสนอ ครม. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการไตรภาคีเห็นชอบ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดย จ.ชลบุรี, ระยอง และ ภูเก็ต อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อยู่ที่ 354 บาท ส่วน กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ อยู่ที่ 353 บาทต่อวัน

ขณะที่ การจารณาร่างกฎหมายสำคัญ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….รวม 2 ฉบับ กลุ่มที่ 2 บทบัญญัติเกี่ยวกับ การเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของบริษัท /ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานลําน้ําอูน เป็นทางน้ําชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. /ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. …./ ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทําความสะอาด ใช้ความดันสูงและเครื่องทําความสะอาดใช้ไอน้ําเฉพาะมอเตอร์ที่ทํางานด้วยไฟฟ้า ที่ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน แรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. / ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566- 2570) ฉบับปรับปรุง และ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงต่างประเทศมองโกเลีย

ด้านกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติงบกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2565 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดโควิด 19 ภายใต้โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สําหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 โดยอสม.จะได้รับค่าเสี่ยงภัยเพิ่มอีก 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ ตค.นี้ถึง มีนาคม 2565

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s