สมาชิกร้อง “ปลัดเก่ง”ตรวจสอบสหกรณ์มหาดไทยทั้งปมจ่ายเงินบำเหน็ดฯ-ยักยอก 35 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย มีการเคลื่อนไหวให้ตรวจสอบความโปร่งใสการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของสมาชิกที่ถูกมองว่าไม่โปร่งใส่เกรงว่าจะซ้ำรอยสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซี่งที่ผ่านมามีสมาชิกสหกรณ์ฯบางคนได้ทำหนังสือถึงนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เร่งตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ มีผลสืบเนื่องมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทยสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้เข้าร่วมประชุมได้มีการสอบถามถึงกรณีการออกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์พ.ศ.2561 ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังปี 2560 ทำให้พนักงานสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุในปี 2560 ได้รับผลประโยชน์ย้อนหลังไปถึงปี 2560 ด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมวันดังกล่าวสมาชิกได้มีข้อเสนอให้มีการยกเลิกระเบียบดังกล่าวพร้อมยุติการจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนแก่พนักงานสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุงานไปแล้วจำนวน  7 ราย เพราะการดำเนินงานการออกระเบียบดังกล่าวของคณะกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ฯในขณะนั้นไม่ได้มีการทำประชามติ สอบถามความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์ฯแต่อย่างใด โดยสมาชิกสหกรณ์ฯได้เสนอให้คณะกรรมการรับเรื่องและข้อเสนอไปพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565

ต่อมาคณะกรรมการได้มีการพิจาณาเสนอร่างหลักเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ว่าด้วยการส่งเงินช่วยเหลือกองทุนบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ฯที่เกษียณอายุและรับบำเหน็จรายเดือนจากสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกให้ความเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบและคงยืนยันให้สหกรณ์ฯ ยกเลิกระเบียบดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่า เป็นการนำเงินรายได้ที่เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกจำนวนมาก มาจ่ายให้แก่พนักงานสหกรณ์ฯเพียงบางคน ส่งผลให้เป็นภาระการจ่ายเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ฯในระยะยาว

ประกอบกับ เมื่อปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย พบความผิดปกติของบัญชีรายรับการนำส่งเงินชำระหนี้ของสมาชิกจากหน่วยงานราชการในสังกัดตั้งแต่ปี 2556 พบความผิดปกติเกี่ยวกับการยักยอกเงินของสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี เป็นเงิน 35 ล้านบาท ขณะนี้สมาชิกไม่ได้รับทราบและมีข้อมูลผลการดำเนินคดีตามกฏหมายแต่อย่างใด เนื่องจากสหกรณ์ฯไม่เคยชี้แจงหรือรายงานความผิดพลาดดังกล่าวให้สมาชิกได้รับทราบ สมาชิกจึงไม่สามารถทราบได้ว่าพนักงานสหกรณ์ผู้ยักยอกรายใดได้รับโทษทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญาตามกระบวนการยุติธรรมไปแล้วบ้าง

ทั้งนี้ สมาชิกเห็นว่าความไม่รอบคอบรัดกุมต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารสหกรณ์ฯ โดยเฉพาะผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ฯทุกฝ่ายที่ทำการประมาทเลินเล่อในการกำกับควบคุมการดำเนินงานและการดำเนินคดีตามกฏหมายต่อพนักงานสหกรณ์ฯที่กระทำการยักยอกเงินจำนวน 35 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ระยะเวลาล่วงเลยมานานก็ยังไม่มีการรายงานความคืบหน้าในการลงโทษและผลการดำเนินคดีตามกฏหมายของผู้กระทำความผิดให้แก่สมาชิกได้รับทราบ มีเพียงการตั้งงบสำรองหนี้สูญไว้แทน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกขาดความความเชื่อมั่นและเคลือบแคลงในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย และการทำงานของพนักงานสหกรณ์ต่อกรณีดังกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า ดังนั้นสมาชิกจึงมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สหกรณ์ฯยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จรายเดือนของพนักงานสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ที่มีการนำเงินที่เป็นผลกำไรของสหกรณ์ฯมาจ่ายเข้ากองทุนและจ่ายเป็นบำเหน็จรายเดือนแก่พนักงานสหกรณ์ไปแล้วจำนวน 7 ราย รวมถึงผู้จัดการสหกรณ์ฯที่เป็นผู้บริหารในช่วงที่มีการยักยอกเงินจำนวน 35 ล้านบาทในขณะนั้นด้วย  และเห็นควรให้สหกรณ์ฯชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดแก่สมาชิกได้รับทราบต่อไป 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในวันนี้ (29 สิงหาคม) จะมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 12/2565 ที่ห้องประชุมสอ.มท.ชั้น 4 ในกระทรวงมหาดไทย ซึ่งนายสุทธิพงษ์ได้กำชับให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 คนได้เข้าร่วมประชุมด้วยคือ นายชยาวุธ จันทร และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหานี้ด้วย 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s