ศอญ.ฯหารือหน่วยงานจ.ชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากีดขวางทางน้ำ-แปรรูปทำปุ๋ยหมัก

พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ร.น. ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) พร้อมด้วย พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน พล.อ.ท.โชคดี สมจิตต์ ผช.หน.ฝอ.ร่วม ศอญ.จอส.พระราชทาน และเจ้าหน้าที่ ศอญ.จอส.พระราชทาน ผู้แทนจากโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการผลิตปุ๋ยจากผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้การต้อนรับ และผู้แทนสำนักงานชลประทานที่ 12, ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์จังหวัด, ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด, ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด, ผู้แทนพัฒนาที่ดินจังหวัด, นายอำเภอสรรพยา, ผู้แทน ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 1, และ ผู้แทนศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและวัตถุประสงค์หลักของการผลิตปุ๋ยจากผักตบชวา เพื่อกำจัดและลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำลำคลอง ลดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ หรือการกีดขวางเส้นทางสัญจรทางน้ำของประชาชน และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากสิ่งไร้ค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนในด้านการเกษตร แจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

สำหรับ ในการดำเนินกิจกรรม ควรมีการบูรณาการร่วมหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล โดยดำเนินการในรูปแบบของคณะทำงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาในข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนการผลิต เช่น การขอใช้ที่ดินราชพัสดุจากสำนักงานธนารักษ์ ควรดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกำหนด และหากทางจังหวัดชัยนาทมีแนวคิดในการนำนวัตกรรมต่าง ๆ จากเอกชนเข้ามาช่วยในการผลิต หรือจะดำเนินการผลิตด้วยวิธีแบบใช้แรงงานคน (Manual) ขอให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับให้มีความเหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s