สพฐ.เร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯรองรับองค์กรราชการ 4.0

นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กรุงเทพมหานคร

นายนิพนธ์ กล่าวว่า สพฐ. มีภาระกิจด้านการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนความสามารถของครูและผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จึงได้จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ ดำเนินการด้านการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาที่ประกอบด้วย งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Smart OBEC

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ที่ผ่านมาส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยการจัดการเรียนการสอน และเห็นว่ามีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยใช้องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีทั้งสิ้น ซึ่งจะเห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลมากด้านการเรียนการสอน สพฐ.โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวและเพื่อเป็นการพบปะชี้แจง แลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อขับเคลื่อน ชี้แจงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการรวมกลุ่มการประสานงาน มีเครือข่ายความร่วมมือบุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างสำนักงาน” นายนิพนธ์ กล่าว

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี ของ สพฐ. ได้รับความรู้ และเทคนิคในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลากหลายรูปแบบ แลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิค ในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งกันและกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการพัฒนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ รวม 38 คน และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องทั้ง สพป. / สพม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวม 245 คน รวมทั้งสิ้น 253 คน

นอกจากนั้น นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.สพฐ.) พร้อมด้วย น.ส.ปุณฑริกา พันธุ ผอ.กลุ่มภารกิจส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ นำผู้เข้าร่วมการพัฒนาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงกรอบภารกิจงาน เพื่อจัดทำเป็นร่างคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอเพื่อขออนุมัติต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เห็นชอบและเผยแพร่เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ถือปฏิบัติ พร้อมทั้งเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อให้ความเห็นชอบ กรอบอัตรากำลังบุคลากรของกลุ่มต่างๆใน สพท.และพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s